pandas排序


按索引进行排序

#定义一个Series
s = Series([1,2,3],index=["a","c","b"])
#对Series的索引进行排序,默认是升序
print(s.sort_index())
'''
a  1
b  3
c  2
'''
#对索引进行降序排序
print(s.sort_index(ascending=False))
'''
c  2
b  3
a  1
'''

按值进行排序

s = Series([np.nan,1,7,2,0],index=["a","c","e","b","d"])
#对Series的值进行排序,默认是按值的升序进行排序的
print(s.sort_values())
'''
d  0.0
c  1.0
b  2.0
e  7.0
a  NaN
'''
#对Seires的值进行降序排序
print(s.sort_values(ascending=False))
'''
e  7.0
b  2.0
c  1.0
d  0.0
a  NaN
'''

DataFrame排序

按索引进行排序

a = np.arange(9).reshape(3,3)
data = DataFrame(a,index=["0","2","1"],columns=["c","a","b"])
#按行的索引升序进行排序,默认按行,升序
print(data.sort_index())
'''
  c a b
0 0 1 2
1 6 7 8
2 3 4 5
'''
#按行的索引按降序进行排序
print(data.sort_index(ascending=False))
'''
  c a b
2 3 4 5
1 6 7 8
0 0 1 2
'''
#按列升序的索引进行排序
print(data.sort_index(axis=1))
'''
  a b c
0 1 2 0
2 4 5 3
1 7 8 6
'''
#按列降序的索引进行排序
print(data.sort_index(ascending=False))
'''
  c a b
2 3 4 5
1 6 7 8
0 0 1 2
'''

按值进行排序

a = [[9,3,1],[1,2,8],[1,0,5]]
data = DataFrame(a, index=["0", "2", "1"], columns=["c", "a", "b"])
#按指定列的值大小顺序进行排序
print(data.sort_values(by="c"))
'''
  c a b
2 1 2 8
1 1 0 5
0 9 3 1
'''
print(data.sort_values(by=["c","a"]))
'''
  c a b
1 1 0 5
2 1 2 8
0 9 3 1
'''
#按指定行值进行排序
print(data.sort_values(by="0",axis=1))
'''
  b a c
0 1 3 9
2 8 2 1
1 5 0 1
'''

Series的排名

s = Series([1,3,2,1,6],index=["a","c","d","b","e"])
#默认是根据值的大小进行平均排名
'''
1是最小的,所以第一个1排在第一,第二个1排在第二
因为取的是平均排名,所以1的排名为1.5
'''
print(s.rank())
'''
a  1.5
c  4.0
d  3.0
b  1.5
e  5.0
'''
#根据值在数组中出现的顺序进行排名
print(s.rank(method="first"))
'''
a  1.0
c  4.0
d  3.0
b  2.0
e  5.0
'''

DataFrame的排名

a = [[9, 3, 1], [1, 2, 8], [1, 0, 5]]
data = DataFrame(a, index=["0", "2", "1"], columns=["c", "a", "b"])
print(data)
'''
  c a b
0 9 3 1
2 1 2 8
1 1 0 5
'''
#默认按列进行排名
print(data.rank())
'''
   c  a  b
0 3.0 3.0 1.0
2 1.5 2.0 3.0
1 1.5 1.0 2.0
'''
#按行进行排名
print(data.rank(axis=1))
'''
   c  a  b
0 3.0 2.0 1.0
2 1.0 2.0 3.0
1 2.0 1.0 3.0
'''